Stadgar

Antagna vid Föreningen Svensk Flöjts årsmöte 2019-04-13 på Eskilstuna Musikskola

§1 I dessa stadgar är ordet ”flöjt” lika med ”tvärflöjt”. Föreningen Svensk Flöjt har som mål att tillvarata och främja intresset för flöjtspel i Sverige. Föreningens mål är att höja instrumentets mediala och publika status i samhället. Målsättningen är att alla flöjtspelare, professionella, unga och äldre amatörer, flöjtpedagoger, verksamma inom handel med flöjter och flöjtnoter, flöjtmakare o.s.v., ska känna sig välkomna i föreningen Svensk Flöjt. Genom ett utbrett kontaktnät mellan utövare, publik och andra intressenter ska dels olika aktiviteter för flöjtentusiaster genomföras i föreningens regi, dels sprida information till medlemmar och andra om flöjthändelser av intresse. Svensk Flöjt ska bygga upp ett aktivt och nära samarbete med syster- och broderföreningarna i andra länder, främst i de närmsta grannländerna.

§2 Namnet Svensk Flöjt är skyddat och ägs av föreningen och får endast brukas i samband med föreningens verksamheter och aktiviteter.

§3 Svensk Flöjt är en ideell förening. Ingen medlem kan uppbära lön eller annan ersättning för sitt arbete i föreningen, undantaget kostnadsersättningar.

§4 Alla som är intresserade av flöjt och vill arbeta ideellt är välkomna som medlemmar. Efter anmälan, via skriftlig ansökan till styrelsen eller via föreningens hemsida, samt erläggande av medlemsavgift, är man medlem. Önska om utträde ska göras skriftligt till styrelsen. Uteslutande av medlem ur föreningen kan ske vid brott mot stadgarna.

§5 Styrelsen kan till hedersmedlem utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för flöjtspelets utveckling.

§6 Firmatecknare är av årsmötet utsedd kassör och ordförande, var för sig.

§7 Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§8 Årsmöte ska normalt avhållas senast 1 maj.

§9 Kallelse till årsmöte ska ske senast två månader i förväg och anslås på föreningens hemsida. Fastställd dagordning anslås senast två veckor innan utlyst årsmöte på föreningens hemsida.

§10 Förslag och/eller skrivelser till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§11 Tvister avseende stadgar och annat avgörs av styrelsen underställd årsmötet.

§12 Stadgeändringar kan endast föreslås till ordinarie årsmöte. För stadgeändring krävs 2/3 av antalet givna röster.

§13 Röstberättigade vid årsmöte är de närvarande medlemmarna.

§14 Årsmötet tillsätter styrelsen med följande medlemmar; föreningens stadgar utökas till att styrelsen tillsätter en vice ordförande som väljs på ett år och tillsätts av sittande styrelse.

Ordförande (2 år)
Sekreterare (2 år)
Kassör (2 år)
Ledamot (2 år)
Ledamot (2 år)
Ledamot (2 år)
Ledamot (2 år)
Ledamot (2 år)
Ledamot (2 år)

Suppleant (1 år)
Suppleant (1 år)

Samt;
Revisor (1 år)
Revisor (1 år)

§15 Årsmötet fastställer medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

§16 Årsmötet utser dessutom ett antal regionala/lokala representanter. Endast styrelsen har formellt ansvar och rättigheter att förhandla och ingå avtal å föreningens vägnar. De regionala representanterna har inget sådant utan ska i första hand verka för att sprida, förankra och initiera regionala projekt. Regionrepresentanterna kan verka på delegation från styrelsen.

§17 För upplösande av föreningen krävs beslut om det vid två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet av röstberättigade.

§18 Vid upplösning av föreningen skänks eventuella tillgångar till ideell välgörande verksamhet. Föreningens dokument förvaras vid lämplig nationell institution om vilket fattas beslut vid upplösande möte.