Årsmöte

13 april 2024

Dagordning för Årsmöte i Föreningen Svensk Flöjt

Lördag 13 april, 2024, kl. 13:30
Kulturhuset Najaden, Halmstad

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4Val av justerare
§5 Fastställande av dagordning
§6 Mötets behöriga utlysning
§7 Verksamhetsberättelse
§8 Ekonomisk berättelse
§9Revisorernas berättelse
§10 Styrelsens valfrihet
§11 Val av ledamöter till styrelsen, valberedning och revisorer
§12 Fastställande av medlemsavgifter för 2025:
Styrelsens förslag är att höja medlemsavgiften från och med 2025 enligt följande:
300 kr/år för standardmedlemsskap
150 kr/år för studentmedlemskap och ungdomar 16-18 år
För ungdomar till och med 15 år är medlemskapet gratis
§13 Övriga frågor
§14 Mötet avslutas

Varmt välkomna!