Föreningen Svensk Flöjt

 

Dagordning Årsmöte 2017-04-01

 

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justerare

§5 Fastställande av dagordning

§6 Mötets behöriga utlysning

§7 Verksamhetsberättelse

§8 Ekonomiskt berättelse

§9 Revisorernas berättelse

§10 Styrelsens ansvarsfrihet

§11 Val av ledamöter till styrelsen/Valberedning

§12 Stadgeändringar

§13 Flöjtpedagogdag & Festival

§14 Övriga frågor

§15 Mötets avslutande

 

Dagordning för nerladdning

Samarbetspartners till Svensk Flöjt