Antagna vid konstitutionerande möte 3/3 2013 på Musikhögskolan i Örebro.

§1 I dessa stadgar är ordet ”flöjt” lika med ”tvärflöjt”.

Föreningen Svensk Flöjt har som mål att tillvarata och främja intresset för flöjtspel i Sverige. Föreningens mål är att höja instrumentets mediala och publika status i samhället.

Målsättningen är att alla flöjtspelare, professionella, unga och äldre amatörer, flöjtpedagoger, verksamma inom handel med flöjter och
flöjtnoter, flöjtmakare o.s.v., ska känna sig välkomna i föreningen Svensk Flöjt.

Genom ett utbrett kontaktnät mellan utövare, publik och andra intressenter ska dels olika aktiviteter för flöjtentusiaster genomföras i föreningens regi, dels sprida information till medlemmar och andra om flöjthändelser av intresse.

Svensk Flöjt ska bygga upp ett aktivt och nära samarbete med syster- och broderföreningarna i andra länder, främst i de närmsta grannländerna.

§2 Namnet Svensk Flöjt är skyddat och ägs av föreningen och får endast brukas i samband med föreningens verksamheter och aktiviteter.

§3 Svensk Flöjt är en ideell förening. Ingen medlem kan uppbära lön eller annan ersättning för sitt arbete i föreningen, undantaget kostnadsersättningar.

§4 Alla som är intresserade av flöjt och vill arbeta ideellt är välkomna som medlemmar. Efter anmälan, via skriftlig ansökan till styrelsen eller via föreningens hemsida, samt erläggande av medlemsavgift, är man medlem. Önska om utträde ska göras skriftligt till styrelsen. Uteslutande av medlem ur föreningen kan ske vid brott mot stadgarna.

§5 Styrelsen kan till hedersmedlem utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för flöjtspelets utveckling.

§6 Firmatecknare är av årsmötet utsedd kassör och ordförande, var för sig.

§7 Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§8 Årsmöte ska normalt avhållas senast 15 februari.

§9 Kallelse till årsmöte ska ske senast två månader i förväg, normalt 15 december, och anslås på föreningens hemsida. Fastställd dagordning anslås senast två veckor innan utlyst årsmöte på föreningens hemsida.

§10 Förslag och/eller skrivelser till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet, normalt 15 januari.

§11 Tvister avseende stadgar och annat avgörs av styrelsen underställd årsmötet.

§12 Stadgeändringar kan endast föreslås till ordinarie årsmöte. För stadgeändring krävs 2/3 av antalet givna röster.

§13 Röstberättigade vid årsmöte är de närvarande medlemmarna.

§14 Årsmötet tillsätter styrelsen med följande medlemmar;

Ordförande (2+1 år)
Sekreterare (1+2 år)
Kassör (2+1 år)
Övrig ledamot (1+2 år) Särskilt ansvar för regionalt arbete
Övrig ledamot (2+1 år) Särskilt ansvar för web- och medlemsregister
Övrig ledamot (1+2 år) Särskilt ansvar för näringsidkare
Övrig ledamot (2+1 år) Särskilt ansvar för amatörfrågor
Övrig ledamot (1+2 år) Särskilt ansvar för didaktiska frågor
Övrig ledamot (2+1 år) Särskilt ansvar för ungdomsfrågor

Suppleant (1 år)
Suppleant (1 år)

Samt;

Revisor (1 år)
Revisor (1 år)

§15 Årsmötet fastställer medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

§16 Årsmötet utser dessutom ett antal regionala/lokala representanter. Endast styrelsen har formellt ansvar och rättigheter att förhandla och ingå avtal å föreningens vägnar. De regionala representanterna har inget sådant utan ska i första hand verka för att sprida, förankra och initiera regionala projekt. Regionrepresentanterna kan verka på delegation från styrelsen.

§17 För upplösande av föreningen krävs beslut om det vid två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet av röstberättigade.

§18 Vid upplösning av föreningen skänks eventuella tillgångar till ideell välgörande verksamhet. Föreningens dokument förvaras vid lämplig
nationell institution om vilket fattas beslut vid upplösande möte.

Scroll to Top